Veikko Kekki   

Updated 2020-04-10

Yrkesmässigt...


Min yrkesverksamhet har länge tid varit inriktad på utbildningar, övningar,

krisledning och -hantering, utredningar samt projektledning i olika former.


Jag är nu anställd av Länsstyrelsen i Värmland, placerad på Förvaltningsenheten.


Sedan 2010 har jag också verksamheten i det egna konsultbolaget,

Kekki Consulting AB, mer information via bolagets hemsida, länk här till höger.


Under åren 2006 - 2010 var jag verksam som seniorkonsult tillika Business Area Manager och Development Coach hos ett expansivt privat konsultföretag.

Bolaget arbetade med riskhantering i dess vidaste bemärkelse.

Detta inkluderade risk-, kontinuitets- och krishantering, övningsverksamhet liksom intergrerade tekniska stödsystem med kunder både nationellt och internationellt


På Affärsverket svenska kraftnät, åren 1998 -2006, utbildade och övade jag yrkesmän på att bli bättre på krishantering inom elbranschen. Under fyra år arbete jag även med internationella insatser.


På Räddningsverket, åren 1989 -1998, utbildade och övade jag vuxna både enskilt,

i grupp och i större team i bl a stabs- och ledningstjänst, räddningstjänst mm. Internationella insatser i verkliga krisområden var också en del av jobbet under 5 år. 


Som infanteriofficer under 1980-talet utbildade och övade jag värnpliktiga på dagarna, frivilliga på helgerna i och genomförde ett antal krigsförbandsövningar.


Som ung var det sjön som drog och jag bestämde mig för att gå till sjöss och bli sjökapten. Gick 1975-1978 på ocenfart hos Gränges Shipping som befälselev på däck. Fullföljde dock inte mina karriärplaner inom handelsflottan. Dock präglade denna tid mig som person och yrkesman mycket. Livet till sjöss är mycket lärande.


Som aktiv i scoutingen (KFUMs Scoutförbund) utbildade jag under 1970 och 80-talet barn och ungdomar i hur man klara sig själv i naturen och i livet.


Mer information och CV på begäran.


Erfarenhet erbjudes!


CV på begäran!


Till hemsidan för

Kekki Consulting AB

Copyright: Veikko Kekki 2020